Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ mua máy móc, thiết bị

Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ mua máy móc, thiết bị

DNVN – Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định doanh nghiệp (DN) được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN trong 2 năm (2022, 2023) để mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chế biến nông sản Việt Khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu: Cần được xã hội hóa, tạo động lực cho xã hội hóa

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 (Thông tư 67) hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi DN trích lập và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (Quỹ) của DN.

Theo đó, nội dung mới của Thông tư 67 nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi DN trích lập trích lập và sử dụng Quỹ của DN.

Điểm nổi bật của Thông tư 67 là góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Quốc hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Theo quy định thì Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của DN. Tuy nhiên, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID -19, tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 67 đã hướng dẫn cụ thể DN được sử dụng Quỹ của DN trong 2 năm (2022, 2023) để mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Cùng với đó là bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với trường hợp tài sản cố định (TSCĐ) dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN

Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2022, 2023 mua máy móc, thiết bị.
Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ năm 2022, 2023 mua máy móc, thiết bị.

Tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 67 hướng dẫn khi TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thì DN chỉ việc tiếp tục theo dõi quản lý theo quy định và không phải tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Nội dung này tạo thuận lợi cho DN trong trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn Quỹ nhưng không sử dụng hết công suất, khi DN dùng tài sản này đồng thời cho sản xuất kinh doanh, nhằm tránh lãng phí nguồn lực của DN thì DN chỉ cần theo dõi TSCĐ này, không tính khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngoài ra, Thông tư 67 hướng dẫn rõ hơn việc xác định thuế thu nhập DN đối với trường hợp trích lập Quỹ trong thời gian DN đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN và có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác.

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 Thông tư 67 hướng dẫn trường hợp DN có trích Quỹ trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập DN, có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác (DN điều chuyển), nếu DN sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% đối với số Quỹ đã trích và nhận điều chuyển, thì số thuế thu nhập DN thu hồi được xác định đối với từng trường hợp cụ thể: trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển cũng được hưởng ưu đãi; trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển cũng được hưởng ưu đãi; việc xác định số tiền nhận điều chuyển sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% được phân bổ theo tỷ lệ giữa số tiền nhận điều chuyển với số Quỹ trong kỳ tính thuế (bao gồm cả số trích Quỹ và số tiền nhận điều chuyển).

Nội dung này giúp cho DN dễ dàng trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với phần Quỹ không sử dụng hết trong từng trường hợp cụ thể khi DN trích Quỹ trong thời gian đang được ưu đãi thuế thu nhập DN và có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác.

Thông tư 67 cũng làm rõ hơn một số nội dung đảm bảo việc hiểu chính sách được thống nhất, ví dụ khoản trích Quỹ được thực hiện hằng năm và sau 5 năm kể từ khi trích Quỹ mới xác định khoản Quỹ trích trước đó 5 năm đã được sử dụng hết chưa. Nếu chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết 70% số Quỹ đã trích mới xác định nghĩa vụ thuế thu nhập DN đối với số tiền Quỹ chưa sử dụng này.

Thông tư 67 có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.